DIY: Turning a Stuffed Bunny into a Pig

DIY

Đơn giản như đan rổ (thực ra thì đơn giản hơn đan rổ nhiều)

1. Mua thỏ

2. Gập đôi tai thỏ

3. Dán keo

4. Cắt dán vải dạ/vẽ mũi lợn

5. It’s a pig!!!!

Hahahahahahahahahahahahaha just for fun

Actually this is for my friend :)
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 photo Sigiecopy2.png

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s