My Fashion Internship in London (part 2/2): Applying for an Internship

University & Studying

This post is particularly about applying for a fashion internship, but some of these tips (like CV, cover letter and interview) can also be applied to other areas. This is part 2 to my series about my fashion internship in London. You can read part 1 about my interning experience here.

Bài viết này tập trung vào việc xin việc trong ngành thời trang, nhưng một vài tips (như CV, thư xin việc và phỏng vấn) có thể dùng cho cả các ngành khác. Đây là phần 2 của series về kinh nghiệm thực tập ở London của mình. Các bạn có thể đọc phần 1 về việc đi thực tập tại đây.

I am in no way a professional adviser and this is purely my personal experience, so you should always look at multiple sources and consult different people, then pick out the advices you find most helpful and suitable for you.

Mình không phải là chuyên gia tư vấn và đây là kinh nghiệm của cá nhân mình, vậy nên các bạn nên tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau và lấy ý kiến của nhiều người, rồi chọn ra những lời khuyên hữu dụng và phù hợp với bản thân nhất.

There’s 10 segments to this post / Post này được chia làm 10 phần nhỏ:

 • Looking for a placement / Tìm việc
 • CV
 • Cover letter / Thư xin việc
 • E-portfolio
 • LinkedIn
 • Applying / Gửi đơn xin việc
 • After applying / Sau khi apply
 • Interview / Vòng phỏng vấn
 • Portfolio
 • After the interview / Sau vòng phỏng vấn

1 Looking For A Placement / Tìm Việc

There are hundreds of job search websites, so a simply Google search would help you find some. Some other ways are searching on Twitter and LinkedIn with key words like ‘fashion internship in London’ for example. Many companies post their job ads here as it can easily reach multiple people. With LinkedIn, if you have a profile with all your skills listed, LinkedIn will suggest latest job vacancies based on them. Some brands use Facebook for this too, so keep an eye out on social medias.

Có rất nhiều website tìm việc, vậy nên cách đơn giản nhất là dùng Google để tìm ra chúng. Một vài cách khác là dùng TwitterLinkedIn với các từ khoá phù hợp, ví dụ như ‘fashion internship in London’ hay ‘[brand name] career’. Rất nhiều công ty post quảng cáo tuyển dụng tại đây vì nó dễ tiếp cận được với nhiều người. Nếu bạn dùng LinkedIn, bạn sẽ được gửi e-mail thường xuyên về tuyển dụng dựa trên những skill bạn viết trên profile. Một số brand cũng dùng Facebook để đăng việc (nhất là ở Việt Nam), nên hãy luôn để ý các trang mạng xã hội của các hãng.

As this is part of my course, we have a career tutor who guided us through making our application and having people in the industry to give us talk about experience and tips. Throughout the year the tutor would send us job ads that notable brands and companies from all over the world sent her. We also have a career website where companies post their own job ads.

Vì việc thực tập nằm trong khoá học của mình nên bọn mình có giáo viên hướng dẫn về cách viết đơn xin việc và mời người trong ngành tới đến nói chuyện và cho bọn mình tips và kinh nghiệm. Xuyên suốt năm học bọn mình sẽ nhận được quảng cáo tuyển dụng của các hãng khắp nơi trên thế giới gửi về trường. Bọn mình cũng có một website career để các hãng có thể tự post quảng cáo tuyển dụng lên đây.

Despite this, we’re encouraged to look for jobs on other platforms so we have more choices since not all companies send job ads to us. So if we like a brand, we go onto their websites and look in the Career section (which is usually located on the main menu or at the bottom of the website). If you can’t find it, you can try googling'[brand name] career’. Some companies would list out job vacancies, others would simply put an e-mail address there for you to apply.

Tuy nhiên, bọn mình luôn được khuyên tự tìm việc trên các phương tiện khác ngoài trường để có thêm nhiều lựa chọn vì không phải hãng nào cũng gửi cho trường mình. Vậy nên nếu mình thích một hãng nào nó, mình sẽ tìm phần Career trên website của họ (thường là trên thanh menu chính hoặc dưới cùng của trang web). Nếu không tìm được bạn có thể thử google ‘[tên hãng] career’. Một số công ty sẽ liệt kê những vị trí trống họ đang có, một số khác sẽ chỉ ghi một địa chỉ e-mail để bạn tự liên lạc xin việc.

With all the guiding and support from the college, the deciding factor is still us. We don’t have references or recommendations from the college, we write our own CV’s and cover letters, prepare our own portfolio and apply ourselves.

Dù với sự hướng dẫn và giúp đỡ từ trường, yếu tố quyết định vẫn là bản thân mình. Bọn mình không được trường trực tiếp giới thiệu tới công ty hay có reference gì, và bọn mình cũng tự viết CV và đơn xin việc cũng như chuẩn bị portfolio và nộp đơn.

Screen Shot 2016-06-05 at 14.17.12

Screen Shot 2016-06-05 at 14.15.44 Screen Shot 2016-06-05 at 14.16.23

Screen Shot 2016-06-05 at 14.17.51

2 CV

CV are best kept in 1-2 A4 pagesI also tried to keep my CV concise since we’ve been told by many people in the industry that they don’t have the time to read a long ass CV or cover letter, if it’s too long they’d skip or might not read it at all. I was actually told by one the career tutors that mine was just fine, then another told me to add more description, and afterwards it looks way too long for me so I didn’t add too much like I was suggested and kept it short like I intended.

CV chỉ cần từ 1-2 trang A4 là đủ. Mình cũng viết CV của mình ngắn gọn vì đã được nghe người trong ngành nói rất nhiều lần rằng họ không có thời gian để đọc những gì quá dài dòng, nếu quá dài họ sẽ bỏ qua nhiều phần hoặc có thể là bỏ qua luôn không đọc tí nào hết. Mình được một giáo viên khen là CV ngắn gọn vừa đủ, nhưng lúc sau lại được giáo viên khác khuyên nên viết thêm về từng công việc mình đã làm vào CV, tuy nhiên sau cùng vì thấy nó quá dài dòng mình đã quyết định giữ nó ngắn gọn như ban đầu.

Don’t add background images to your CV or anything attached to your application, it’s hard to read and it’d take a long time to load if you’re sending an e-mail. And save your CV as a PDF file as this will prevent the file from displaying weirdly on different computers.

Đừng thêm ảnh vào background của CV hay bất cứ thứ gì đính kèm đơn xin việc, vì thứ nhất là khó đọc và thứ 2 là load lâu nếu bạn gửi đơn qua e-mail. Nhớ save CV thành file PDF vì như thế sẽ tránh việc CV hiển thị không như ý trên các máy khác nhau.

Google ‘CV examples’ and you’ll have plenty of good and bad examples to learn from (what to include, what not to include etc.). That’s what I did. Here are some good examples.

Google ‘CV examples’ (hay ‘mẫu CV’, ‘mẫu đơn xin việc’ v.v…) để tìm được nhiều ví dụ về CV (cách viết, cái gì nên cho vào, cái gì không v.v…). Các bạn có thể đọc vài ví dụ tốt tại đây (tiếng Anh).

3 Cover Letter / Thư Xin Việc

Your cover letter is the content of your e-mail. Again, keep it short and to the point. One A4 page is already a lot to read. Don’t tell your life story and don’t open with things like ‘fashion is my passion’.

Nội dung của e-mail bạn gửi chính là thư xin việc của bạn. Hãy nhớ viết thật ngắn gọn và thẳng thắn. Một trang A4 là quá đủ để đọc rồi. Đừng dài dòng kể chuyện về cuộc đời bạn và đừng mở đầu bằng những câu như “em có niềm đam mê với thời trang”.

Honestly this is not something I’m confident in giving advice for. I don’t think my cover letter was good at all. But after reading other people’s cover letters later on, I think I tend to get too formal and might have made it uncomfortable (?) to read. So the best advices I can give from my experience are be yourself, don’t make it sound too scripted and read a lot of examples (I found loads online) and ask to see your friends’ or someone with experience too (learn from them, not plagiarise) . Then give yourself plenty of time to write, have someone proofread it, and re-write/edit etc. Don’t leave it until near the deadline.

Thực sự thì mình không tự tin với việc viết thư lắm và mình cũng không thấy thư xin việc của mình chuẩn cho lắm. Nhưng sau này khi đọc thư của người khác, mình thấy mình thường bị viết quá formal cứng nhắc, và có lẽ cũng làm cho người đọc mất thoải mái (?). Lời khuyên tốt nhất của mình là hãy là bản thân, đừng viết nghe quá kịch và đọc thật nhiều ví dụ (mình tìm được rất nhiều mẫu online) và nhớ đọc thư xin việc và xin ý kiến của người khác nữa (nhớ là học hỏi từ họ, chứ đừng copy y hệt). Sau đó hãy dành ra thật nhiều thời gian để viết, nhờ ai đó đọc kiểm tra lại, rồi viết lại hoặc sửa v.v… Đừng để đến gần deadline nộp đơn mới viết.

4 E-portfolio

The portfolio is also a major factor to get you a placement, since this is a creative field we’re talking about. And since you can’t (and shouldn’t) send your portfolio away, you need an online portfolio so employers can just click on a link if they’d like to see it. Don’t send images files with your e-mail because nobody likes to download unknown stuff to their computer, they might also take a while to load and ain’t nobody got time for that.

Portfolio là yếu tố cực quan trọng khi xin việc, vì đây là ngành sáng tạo. Bạn không thể (và không nên) gửi portfolio của mình đi nơi khác nên bạn cần có một trang portfolio online để các nhà tuyển dụng chỉ cần click vào một đường link để xem được nó. Không nên gửi kèm file ảnh vào e-mail xin việc vì chẳng ai muốn download file lạ về máy, và nó cũng tốn thời gian để load và chẳng ai có thời gian để đợi cả.

I’ve found out later that most of the employers who called me in for an interview didn’t look at my e-portlio but rather just the cover letter and CV, but for those who did, they complimented that it was very professional and a big plus for me. So I’d still advice you to have one.

Sau này mình để ý rằng hầu hết những người gọi mình đến interview đều chưa xem e-portfolio của mình mà chỉ đọc CV và cover letter, nhưng những người có xem thì đều khen đấy là một việc rất chuyên nghiệp và là điểm cộng lớn cho mình. Vậy nên mình vẫn khuyên các bạn nên có một trang.

Put in your best work and things that best represent your skills and ability, just like your real portfolio. Keep the template clean and not too decorative so they can focus on your work.

Chọn ra những sản phẩm ổn nhất và những gì đúng với kĩ năng và khả năng của bạn nhất, cũng giống như khi chuẩn bị portfolio thật. Dùng trang web ngăn nắp sạch sẽ không quá hoa hoè hoa sói để người xem có thể tập trung vào sản phẩm.

I used WordPress.org to create my own website so I can freely customise it, but now there are many reliable portfolio websites you can use like Dribbble, SquareSpace, Behance etc. that have really nice layouts and are very professional-looking.

Mình dùng WordPress.org để tạo trang web riêng của mình để thiết kế theo ý muốn, nhưng ngoài ra có rất nhiều các trang web đáng tin khác chuyên dùng để làm portfolio như Dribbble, SquareSpace, Behance v.v… có thiết kế gọn gàng đẹp mắt và nhìn cực chuyên nghiệp.

I’ve always had an online portfolio at hand to use when needed since A Levels so I only needed to update the content, but many of my classmates freaked out when they realise they didn’t have one. So the sooner you do this, the lesser the workload and pressure you have when it’s time to start applying.

Mình vẫn luôn có sẵn trang portfolio online để dùng bất cứ lúc nào cần thiết từ hồi A Levels nên mình chỉ cần update nội dung trang web, nhưng khá nhiều bạn cùng lớp mình đã loạn lên khi phát hiện ra bản thân chưa có một cái và chưa làm bao giờ. Thế nên hãy tạo ra nó càng sớm càng tốt, vì như thế sẽ đỡ việc cho bạn hơn khi đến lúc phải đi xin việc.

Screen Shot 2016-06-05 at 14.46.48

5 LinkedIn

Personally I find LinkedIn really important and useful, but 80% of the people I meet who are students don’t use it. I was contacted for job interviews by fashion brands once in a while, one of which was a major one, thanks to my LinkedIn profile.

Cá nhân mình thấy LinkedIn rất quan trọng và hữu dụng, tuy nhiên 80% những người mình gặp vẫn đang là sinh viên thì không dùng nó. Mình đã nhiều lần được liên lạc để phỏng vấn cho các hãng thời trang, và một trong số lần đó là từ một hãng lớn, nhờ có profile trên LinkedIn của mình.

Use LinkedIn to expose yourself to more chances. Employers use LinkedIn to post job ads and to look for people like you too (and LinkedIn will send you job suggestions regularly through e-mail).

Hãy dùng LinkedIn để có thể tiếp cận với nhiều cơ hội hơn. Các nhà tuyển dụng thường dùng LinkedIn để đăng tuyển dụng và tìm những người như bạn (và LinkedIn cũng sẽ thường xuyên gửi list gợi ý công việc cho bạn apply).

LinkedIn profile

6 Applying / Gửi Đơn Xin Việc

There is always a deadline for applying for any job, so be aware of the time stated in the job ads.

Bao giờ tuyển dụng cho một vị trí nào đó cũng có thời hạn của nó, nên hãy luôn để ý đến thời gian viết trong quảng cáo tuyển dụng.

It’s best to have a separate e-mail for applying so when you get a reply, it won’t get lost in other e-mails. And consider having a professional e-mail ID too.

Tốt nhất là tạo một e-mail riêng cho việc xin việc để khi nhận được thư trả lời, nó sẽ không bị lẫn trong một đống e-mail khác. Và hãy nhớ dùng tên e-mail chuyên nghiệp.

I applied through either the e-mail given or whichever way specified in the job ads. When applying, you always need to have your CV attached to the e-mail. A link to your e-portfolio and LinkedIn would also be useful.

Mình gửi đơn hoặc tới địa chỉ e-mail được đưa hoặc làm theo yêu cầu trong quảng cáo. Khi apply nhớ luôn đính kèm CV. Bạn cũng có thể đính kèm link tới e-portfolio và profile LinkedIn của bạn.

Be strategic with the sending time. I would always send my e-mails before or around 8 a.m., since most office start working at 9 or 10 a.m. (this varies depending on where the company is situated at), and people usually check their e-mails first thing in the morning. I do this so my email won’t get stuck under the hundreds of emails they get everyday and wouldn’t be read when they are already tired in the day.

Thời gian gửi đơn cũng nên có chiến thuật. Mình thường gửi e-mail của mình khoảng 8h sáng, vì thường các công ty bắt đầu làm việc lúc 9 hoặc 10h sáng (cái này thay đổi tuỳ vào vị trí của từng công ty), và thường việc đầu tiên người ta làm lúc tới công ty là check e-mail. Mình làm vậy để tránh việc thư của mình bị lẫn trong một đống thư khác, và để nó không bị đọc lúc người ta đã quá mệt mỏi trong ngày.

Screen Shot 2016-06-05 at 15.18.57

7 After applying / Sau Khi Apply

Make a spreadsheet with Excels or whatever you prefer, list out all the brands you have applied, with applying dates and the contacts you sent your applications to. The list of contacts will come in handy if you want to drop an e-mail asking if they’ve received your application, and may be useful in the future if you want to reapply. Putting down the date you applied will help you keep track of how long has it been since you applied.

Lập bảng thống kê trên Excels hoặc bất cứ phương tiện nào bạn muốn, liệt kê toàn bộ các hãng bạn đã gửi đơn tới, cùng với ngày gửi đơn và tên người/địa chỉ e-mail bạn đã gửi tới. List contact của người bạn đã gửi đơn tới sẽ có ích nếu bạn muốn gửi một e-mail hỏi xem họ đã nhận được đơn chưa, hoặc khi bạn muốn thử xin lại trong tương lai. List ngày xin việc sẽ giúp bạn check số ngày từ lúc bạn đã gửi đơn đi.

Check your e-mail everyday, or better yet, every few hours. Because if you get back to them too late, they might not reply to you anymore. Usually you’d get a reply within 3-4 days, which is likely to be an interview request. If you hear nothing back after 2 weeks, it is likely your application is declined (one brand contacted me after more than a month though lol).

Kiểm tra e-mail hằng ngày, hoặc tốt hơn cả là vài giờ một lần. Nếu bạn trả lời người ta quá muộn, họ có thể sẽ không liên lạc lại nữa. Thường bạn sẽ nhận được hồi đáp trong vòng 3-4 ngày, và thường nó sẽ là thư mời tới vòng phỏng vấn. Còn nếu bạn không nhận được gì sau 2 tuần, thường là hồ sơ của bạn đã bị từ chối (tuy nhiên cũng có một brand liên lạc với mình sau tận hơn một tháng hơ hơ…).

If so, don’t fret and think you’re incompetent, because each brand looks for different types of interns and there will always be brands that suit you. Sometimes it could also be because you apply too late, or they’ve simply found someone for the position. Some brands keep the applications sent to them if they think you’re good so they may contact you when there’s vacancies. But don’t be dependence on that chance. Keep applying, you have nothing to lose.

Nếu bị từ chối, đừng lo lắng và nghĩ rằng bạn kém, vì mỗi brand lại tìm kiểu intern khác nhau  và bao giờ cũng sẽ có brand phù hợp với bạn. Nó cũng có thể do bạn nộp đơn quá muộn hoặc đơn giản là người ta đã tìm được người phù hợp trước rồi. Một vài brand vẫn sẽ giữ hồ sơ của bạn nếu họ thấy ổn và có thể sẽ liên lạc khi có chỗ trống. Nhưng đừng dựa dẫm vào cơ hội đó. Hãy liên tục nộp đơn đi các nơi, bạn chẳng có gì để mất cả.

I applied to more than 20 different places. Most of them already posted the ads months ago so it was probably too late, but I really like them so I gave it a go anyway. I got nothing to lose haha. But yeah most of those brands didn’t get back to me… so yeah, remember to apply on time.

Mình đã apply hơn 20 chỗ khác nhau. Phần lớn là những hãng đã quảng cáo tuyển dùng từ rất lâu rồi và lúc mình nộp có lẽ đã quá muộn, nhưng vì mình rất rất rất thích các hãng đó nên vẫn cứ nộp. Có gì để mất đâu haha. Nhưng tất nhiên là hầu hết các hãng đó thì không trả lời mình… nên là hãy nhớ để ý thời hạn nộp nhé.

8 Interview / Vòng Phỏng Vấn

If you’re called in for an interview, congratulations! But don’t be happy just yet, now is the important part. You need to prepare for the interview even before getting a reply, or else it’d already be too late.

Nếu bạn được gọi đi phỏng vấn, xin chúc mừng! Nhưng đừng vui vội vì đây mới là phần quan trọng. Bạn cần phải chuẩn bị cho việc phỏng vấn từ trước khi nhận được phản hồi, vì nếu không thì sẽ quá muộn để chuẩn bị.

Carefully research about the company. Each company will look for different qualities in interns, so they will have very different questions. So if an unexpected question comes up, answer honestly, if you’re not sure, say so. If you’re not confident in talking, practice with a friend/family or in the mirror.

Hãy tìm hiểu cẩn thận về công ty. Mỗi công ty sẽ có yêu cầu khác nhau về intern, nên họ sẽ có những câu hỏi rất khác nhau. Nếu một câu khó nhằn được đưa ra, hãy trả lời thành thật, nếu bạn không chắc chắn để trả lời, hãy nói là bạn không chắc. Nếu bạn không tự tin vào khả năng nói, hãy luyện tập với bạn bè/gia đình hoặc trước gương.

List out all the possible questions the interviewer can think of. You can also look online with keywords like “fashion interview questions” or simply “interview questions”. There will always be suggested answers as well. Personally I found that the 3 most frequently asked questions are:

 • Why did you choose our brand?
 • What is your strongest skills/What are you most confident in?
 • How do you feel about working in team?

Viết ra những câu hỏi có khả năng sẽ được đưa ra bởi nhà tuyển dụng. Bạn cũng có thể tìm trên mạng với những từ khoá như “fashion interview questions” hoặc đơn giản là “interview questions”. Thường thì chúng sẽ đi kèm với gợi ý cho câu trả lời. Cá nhân mình thấy có 3 câu hay được hỏi nhất là:

 • Vì sao bạn lại chọn hãng này?
 • Kĩ năng sở trường của bạn là gì/Bạn tự tin vào kĩ năng nào nhất?
 • Bạn thấy làm việc nhóm như thế nào?

Prepare some questions to ask them at the end of the interview (you’ll be asked if you have any) like how long will it takes to hear back from them (to show that you care about this), or something about the internship and company (but not something that makes them think you haven’t done any research).

Chuẩn bị một vài câu hỏi để đưa ra cuối interview (thường bạn sẽ được hỏi rằng bạn có câu hỏi hay không) như bao lâu thì bạn sẽ nhận được phản hồi từ họ (để tỏ ra rằng bạn có quan tâm đến nó), hoặc hỏi gì đó về công việc hoặc công ty đó (nhưng đừng làm họ nghĩ rằng bạn chưa tự tìm hiểu gì).

Dress nicely. Nobody expects you to dress head-to-toe in the brand you’re applying for, but it’s good to use your outfit to show a bit of your personality.

Ăn mặc nghiêm chỉnh. Họ không mong bạn phải mặc đồ hiệu của họ từ đều đến chân, nhưng bạn cũng nên ăn mặc sao cho thể hiện được cá tính/tính cách của bản thân một chút.

And the most important thing yet: be on time. People are busy, they made time for your interview and if you’re late, you either gave them a very bad first impression or worst, already blew up your chance. So don’t be tardy. Better yet, be there early. Find out about the time and way to get there beforehand.

Và việc quan trong nhất: có mặt đúng giờ. Đây đều là những người rất bận bịu, họ đã dành ra thời gian để phỏng vấn bạn và nếu bạn muộn, đó sẽ hoặc là ấn tượng ban đầu cực tồi hoặc bạn đã trượt ngay từ vòng gửi xe rồi. Nên đừng tới trễ. Tốt nhất là hãy tới sớm sủa vào. Hãy tìm đường và tính thời gian đến đó trước ngày phỏng vấn.

9 Portfolio

For a fashion interview, you are most definitely asked to bring along a portfolio (unless it’s something like a PR placement or generally an office job).

Với phỏng vấn cho ngành thời trang, bạn chắc chắn phải mang theo portfolio của mình (trừ khi đó là cho PR hoặc một công việc văn phòng nào đó).

For the most part our portfolio consists of university projects, but for me I also included some of my best work from A Levels and my freelance work in Vietnam.

Thường thì phần lớn portfolio của bọn mình là các sản phẩm làm khi học đại học, nhưng mình thì vẫn cho vài sản phẩm từ A Levels lẫn các sản phẩm làm lúc freelance ở Việt Nam vào.

Now most of the time you shouldn’t included something you did too long ago (since it probably doesn’t reflect your current ability), like your A Levels work when you are already in your 2nd year of university. But in my case, I was applying for a couture studio, which involves a lot of hand sewing and embroidery so it made sense for me to bring my A Levels Textiles work (also because I’m not doing Textiles in university so I didn’t have much of handcrafted work). And those work helped me secure my place.

Thông thường bạn không nên cho những sản phẩm đã được làm từ quá lâu vào (vì nó không phản ánh đúng khả năng hiện tại của bạn), ví dụ như những thứ từ A Levels trong khi bạn đã đang học năm 2 đại học. Tuy nhiên trong trường hợp của mình, vì nơi mình xin vào là một hãng couture, phải sử dụng rất nhiều kĩ năng bằng tay (thay vì máy) nên mình thấy hợp lí khi mang các sản phẩm từ lúc học Textiles ở A Levels đến (và cũng vì mình không học Textiles khi lên đại học nên không có nhiều sản phẩm như vậy lắm). Và chính những sản phẩm đó đã giúp mình có chỗ trong công ty.

Some brands might give you examples of what to bring, but most of the time you’re expected to prepare yourself depending on the job position. So choose carefully what to bring. Bringing too much and you won’t be able to finish your presentation, you may get cut off before getting to your best work. Bringing too little and the interviewer won’t be able to assess your ability. And don’t bring something you’re not confident to talk about.

Một vài brand sẽ cho ví dụ những thứ bạn nên mang, nhưng hầu hết bạn sẽ phải tự chuẩn bị dựa vào vị trí công việc. Nên hãy chọn cẩn thận nên mang gì theo. Mang quá nhiều bạn sẽ không có thời gian để nói hết và có thể bị cắt lời khi chưa đến sản phẩm tốt nhất của bạn. Mang quá ít thì họ lại không thể đánh giá đủ khả năng của bạn. Và hãy nhớ đừng mang gì bạn không đủ tự tin để nói về nó.

If you’re applying for a studio placement, there’s no point bringing in your essays, and if you’re applying for a PR job, don’t bring in a dress you made. For studio jobs, you should consider if the brand is couture or ready-to-wear, if they do lots of prints or are more about structural designs etc. and build your portfolio based on that. So yes, you need to tailor your portfolio for every interview. It’s not one size fits all.

Nếu bạn đang apply cho một vị trí trong studio, sẽ chẳng có ích gì khi mang theo essay bạn viết, hoặc nếu bạn đang apply cho vị trí PR, đừng mang theo một cái váy bạn làm làm gì. Với công việc studio, bạn nên cân nhắc kĩ xem hãng đó là couture hay ready-to-wear, họ chuyên về các mẫu in hình hơn hay các mẫu thiết kế cấu trúc hơn v.v… và chuẩn bị portfolio dựa vào đó. Vậy nên, bạn cần phải lựa chọn và chuẩn bị portfolio riêng cho mỗi interview. Bạn không thể dùng một portfolio cho tất cả các hãng được.

You can find some useful advice here from my university. Hey, I’m proud of my uni haha.

Bạn có thể tìm được vài lời khuyên hữu ích từ trường mình tại đây.

10 After the interview / Sau Vòng Phỏng Vấn

Similar to after applying, employers are likely to contact you shortly after the interview, otherwise you’ve been rejected. You can always drop an e-mail asking if you got the job because people forget sometimes.

Tương tự như sau khi apply, nhà tuyển dụng sẽ liên lạc với bạn sau một thời gian ngắn, nếu không có lẽ bạn đã bị từ chối. Bạn luôn có thể gửi e-mail để hỏi vì có lúc họ sẽ quên không liên lạc lại.

Check your e-mail everyday/every few hours.

Kiểm tra e-mail hàng ngày/vài giờ một lần.

If you don’t hear back from anyone, it’s time to apply to more places and seek more advices.

Nếu bạn không nhận được liên lạc từ bất cứ đâu, đã đến lúc apply thêm nhiều nơi nữa và tìm lời khuyên từ nhiều người hơn.

If you get an offer, congratulations! Remember to give the other party a reply soon even if it’s a rejection. Only accept an offer if you’re definitely going to work for them.

Nếu bạn nhận được offer, chúc mừng bạn! Hãy nhớ trả lời họ sớm kể cả khi bạn từ chối lời mời của họ. Và chỉ nhận một offer nếu bạn chắc chắn sẽ tới làm cho họ.

Bear in mind that even if the interview went smoothly and the employers seemed to like you, there’s no guarantee that they’ll hire you (trust me I’ve been there, my classmates been there, and I’ve heard enough examples). So don’t rush into rejecting an offer thinking you’ll probably get the one you like.

Hãy nhớ rằng dù cuộc phỏng vấn có suôn sẻ đến đâu và dù nhà tuyển dụng có vẻ thích bạn đến mức nào đi nữa, không có gì đảm bảo là họ sẽ nhận bạn (mình đã từng bị như vậy, bạn mình cũng từng bị như vậy, và mình đã nghe đủ chuyện về việc này rồi). Vậy nên đừng vội vàng từ chối một lời mời nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ nhận được offer từ nơi bạn thích hơn.

* * * * * * * * * * * * * *

And that is all. I hope you’ve found some useful advices in there and thanks for patiently reading until the end! And good luck with applying if you’re planning to do so!

Đây là tất cả những gì mình biết. Hi vọng bạn có thể tìm được vài lời khuyên hữu ích từ đây và cảm ơn đã kiên nhẫn đọc hết tới đây! Và chúc may mắn nếu bạn đang có ý định apply đi đâu đó!

If you want to know about my experience interning at a fashion brand, you can read all about it here.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về kinh nghiệm của mình khi đi thực tập ở một hãng thời trang, bạn có thể đọc tại đây.

* * * * * * * * * * * * * *

Got any question? Leave a comment below or pop an anonymous question in my Ask.fm

Nếu bạn có thắc mắc gì, bạn có thể comment bên dưới hoặc hỏi trong Ask.fm của mình.

Ask Me button

Thanks for reading! What would you like the next post to be about?

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Bạn muốn đọc về vấn đề gì tiếp theo nhỉ?

Vote

6 thoughts on “My Fashion Internship in London (part 2/2): Applying for an Internship

 1. Em thì đang học về đồ hoạ chứ ko phải thời trang nhưng bài viết này hữu ích lắm, cám ơn c nghen, e cũng đang trong thời gian tìm nơi để thực tập để chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Lần nữa thanks c vì bài viết bổ ích ^^ e cũng mong e cũng có khoảng thời gian thực tập tốt giống c xD

 2. Em chào chị.
  Cảm ơn chị vì bài chia sẻ rất hữu ích. Như chị nói thì nên có một email riêng để xin việc, hiện em là sinh viên năm 2 ngành truyền thông, vậy em nên đặt tên email như thế nào để chuyên nghiệp. Liệu thêm đuôi “DAV” (viết tắt tên trường) có phù hợp không ạ?
  Thanks chị !

  1. Sorry em bây giờ chị mới reply. Chị nghĩ email tốt nhất chỉ để tên em thôi, còn nếu hết option vì bị người khác dùng rồi thì thêm đuôi như thế cũng được không có vấn đề gì nếu chỉ dùng để apply internship.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s